1976-2011: 
35 χρόνια από τη
Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Πανελλήνιο Επιστημονικό- Επετειακό Συνέδριο
Δίον Πιερίας: 4-6 Νοεμβρίου 2011
 

Οι προδιαγραφές για τις εργασίες που θα περιληφθούν στα υπό έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ του συνεδρίου είναι οι εξής:


Το κείμενο, μαζί με την περίληψη στην αρχή, τις υποσημειώσεις, τα τυχόν παραρτήματα και τη βιβλιογραφία, δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 5000 λέξεις (σε έγγραφο word).


Περιθώρια:  επάνω: 2,5 εκ.

κάτω: 3,5 εκ.

αριστερά και δεξιά: 3 εκ.

Διάστιχο: 1,5 εκ.
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Τίτλος εργασίας: Times New Roman 14

Ονοματεπώνυμο συγγραφέ-α/ων & Ιδιότητα: Times New Roman 12

Περίληψη: Times New Roman 10

Κείμενο: Times New Roman 12
Υποσημειώσεις: Times New Roman 10
Βιβλιογραφία: Times New Roman 10


Να ακολουθηθεί η εξής σειρά:


1.τίτλος άρθρου:  Times New Roman 14

στοίχιση στο κέντρο της σελίδας

πεζά όρθια έντονα (bold) γράμματα


2. (δύο κενά διαστήματα, διάστιχο: 1,5 εκ.)


3. το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέ-α/ων: (πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο)

Times New Roman 12

στοίχιση στο κέντρο της σελίδας

πεζά όρθια έντονα (bold) γράμματα


(Μεταξύ του ονοματεπώνυμου του/των συγγραφέ-α/ων και της Ιδιότητας - του Πανεπιστημίου / ερευνητικού κέντρου που ακολουθεί να μην υπάρχει κενό διάστημα


4. Ιδιότητα, Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο: Times New Roman 12

      στοίχιση στο κέντρο της σελίδας

      πεζά πλάγια (Italic) γράμματα

5. (δύο κενά διαστήματα, διάστιχο: 1,5 εκ.)


6. Περίληψη (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά):

τίτλος περίληψης (Abstract / Resumé / Αbstrakt): Times New Roman 10

                       στοίχιση αριστερά

                       πεζά πλάγια (Italic) γράμματα

κείμενο περίληψης: Times New Roman 10

πλήρης στοίχιση

πεζά όρθια γράμματα


7. (ένα κενό διάστημα, διάστιχο: 1,5 εκ.)


8. Κείμενο

α. Μεσότιτλοι

Μεσότιτλοι Α: Times New Roman 14

στοίχιση αριστερά

πεζά πλάγια (Italic) έντονα (bold) γράμματα


π.χ. 1. Η ελληνική γλώσσα


Μεσότιτλοι Β: Times New Roman 12

στοίχιση αριστερά

πεζά όρθια έντονα (bold) γράμματα


π.χ. 1.1 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη


Μεσότιτλοι Γ : Times New Roman 12

στοίχιση αριστερά

πεζά πλάγια (Italic) έντονα (bold) γράμματα


π.χ. 1.1.1 Απόκτηση δεξιοτήτων


Επίπεδο Δ: Times New Roman 12

      στοίχιση αριστερά

      πεζά πλάγια (Italic) γράμματα


π.χ. α. Τεστ γλωσσομάθειας


β. Μέσα στο κείμενο: ορολογία, παραθέματα λόγου, πεζά πλάγια (Italic) γράμματα

γ. Πίνακες:

τίτλος πίνακα (πριν τον πίνακα): Times New Roman 12

  στοίχιση αριστερά

  πεζά όρθια γράμματα


π. χ. Πίνακας 2. Αποτελέσματα εξετάσεων


δ. Υποσημειώσεις (στο κάτω μέρος της σελίδας): Times New Roman 10

      πλήρης στοίχιση

                πεζά όρθια γράμματα


9. Παραρτήματα (αν υπάρχουν)


10. Βιβλιογραφία:

τίτλος (χωρίς αριθμό): Times New Roman 10

      στοίχιση στο κέντρο της σελίδας

      πεζά έντονα (bold) γράμματα

αναφορές: Times New Roman 10

               πλήρης στοίχιση

               πεζά όρθια γράμματα


Παραδείγματα παραπομπών για τη βιβλιογραφία:


α. για αυτοτελές έργο:

Ανδριώτης, N. 1992. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.


β. για άρθρο σε περιοδικό:

Τσοπάνογλου, Α. & Υψηλάντης, Γ. 2003. «Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και η ψηφιακή εκδοχή του». Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 19, 53-68.

Wong Fillmore, L. 1991. «When learning a second language means losing the first». Early Childhood Research Quarterly 6, 323-346.


γ. για άρθρο σε συλλογικό τόμο:

Φιλιππάκη-Warburton, Eι. 2001. Γραμματική και αναλυτικά προγράμματα. Στο Μ. Δαμανάκης (επιμ.), Επίπεδα και Κριτήρια Διαπίστωσης / Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: Αποτελέσματα και Προβληματισμοί Ερευνητικών Πορισμάτων Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστήμιο Κρήτης, 92-101.

Genesee, F. & Hamayan, E. V. 1994. Classroom-based assessment. In F. Genesee (ed.), Educating Second Language Children: The Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community. Cambridge: Cambridge University Press, 212-239.


δ. για άρθρο / υλικό από το διαδίκτυο:

Davies, G. 2009. «INSET training materials for teachers of Modern Foreign Languages: Basic ICT training tasks & Multimedia training tasks», ηλ. διευθ.: http://www.camsoftpartners.co.uk/lspinset.htm#mfl


Παραδείγματα και βιβλιογραφικές αναφορές σε αλφάβητα εκτός του ελληνικού και του λατινικού να δίνονται μεταγραμματισμένα.


Η αποστολή της εργασίας προϋποθέτει ότι αυτή δεν έχει δημοσιευτεί αλλού. Οι εργασίες προς δημοσίευση θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.

Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και λάθη στα κείμενά τους.


η Οργανωτική Επιτροπή